Правила и препоръки

Ние сме силно съсреодоточени да запазим Сарваш, като едно спокойно, безопасно място. С регистрацията всички родители, служители и лагерници приемат правилата за поведение и тези на лагера.

Неприемливо поведение и изгонване от лагера

Изброените по-долу форми на поведение са строго забранено и проявата на всяко едно от тях ще доведе до незабавно гонене от лагера:

Следните форми поведения също са много сериозни и нарушаването им съще се бъде последвано от незабвано изгонване или други сериозни последици:

В СЛУЧАЙ НА ИЗГОНВАНЕ ОТ ЛАГЕРА, ВСИЧКИ РАЗНОСКИ ПО ПЪТУВАНЕТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОЕТИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ИЗГОНЕНИЯ ИЛИ ОТ ОБЩНОСТТА.

В случаите, в които семейството не може да вземе детето лично за да го прибере, трябва да се посочи друг възрастен, който да поеме отговорност за детето.

Моля имайте в предвид

Лагер Сарваш не поема никаква отговорност за личните вещи на участниците, освен ако не са ги оставили в сейфа на лагаре, което ние силно препоръчваме.

Посещаване на лагера

Позволение за посещение на лагера за всеки ден, може да бъде дадено само от директора на лагера. Посетители, които са получили такова разрешение могат да са на територията на лагера само с официална карта за посетители, която ще получат от охраната, когато пристигат на мястото.

Здраве, безопастност и застраховка

Други...