Przetwarzanie danych

A jelen adatkezelési tájékoztató az JDC Magyarország Alapítvány („Adatkezelő”) által üzemeltetett Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor használata, valamint a tájékozódásra, foglalásra és belépőjegy vásárlásához használható online felületek (szarvas.camp) látogatóként vagy regisztrált felhasználóként történő használata esetén irányadó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”) rendelkezéseivel összhangban.

1. Az Adatkezelő

Név: JDC Magyarország Alapítvány
Székhely: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012517
Az adatkezelés címe: 1075 Budapest, Síp utca 12.
A tényleges adatkezelés webhelye: szarvas.camp
E-mail elérhetősége: info@szarvas.camp

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a tábor résztvevőinek ismerete, felkészülés egy-egy szezonra, a látogatók célzott tájékoztatása; online regisztráció esetén megfelelő biztonságot nyújthasson, így különösen:

Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

3. Sütik (cookies) használata

Adatkezelő a szarvas.camp oldalon sütiket használ. A sütik (cookies) információkat tartalmazó kisméretű fájlok, amelyeket internetböngészője a számítógépének merevlemezén tárol. A sütik lehetővé teszik a webalkalmazás számára, hogy az Ön preferenciáira vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az igényeihez igazítsa működését, ahhoz, hogy mit szeret és mit nem.

4. Regisztráció (jelentkezés)

Az érintettek köre („Vendég”): táborozó korú. (A kiskorúak védelme érdekében csak a táborozó korúak törvényes képviselői regisztrálhatnak.) A regisztráció során a jelentkező saját jelszót hoz létre a weboldalon (regisztrációs felületen) történő bejelentkezéshez. Vendég és annak törvényes képviselője felel azért, hogy a jelszót bizalmasan kezelje. A jelszót harmadik személlyel megosztani nem szabad.

5. Jelentkezés, bankkártyás fizetés, számlázás

A online regisztráció (jelentkezés) során a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az JDC Magyarország Alapítvány által a reg.szarvas.camp felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatok átadásra kerüljenek a Barion Payment zRt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), mint adatkezelő részére: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A reg.szarvas.camp weboldal fizetési felületén az online fizetés során megadott (teljes név, e-mail cím, irányítószám, város, közterület neve és jellege, házszám) adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja a regisztráló adataihoz, de kezeli az Adatkezelő jegyvásárlásra vonatkozó adatai között, és továbbítja a JDC Magyarország Alapítvány számlázó programjába az elektronikus számla kiállítása céljából.

6. Hírlevél küldése e-mailen és/vagy postán

A regisztráció során Vendég engedélyezi Adatkezelő számára hírlevél e-mailen és/vagy postán történő küldését Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan (promóciós e-mailek, értesítések, ajánlatok, akciók, reklámok, emlékeztetők). Adatkezelő a hírlevél címzettjeinek jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott személyes adatairól a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartást vezet. Leiratkozás esetén Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból a További Szolgáltatás címzettjének minden személyes adatát és a továbbiakban nem küld hírlevelet részére.

7. Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése

Adatkezelő a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban videókamerákat üzemeltet. Vendég az online regisztráció során tájékoztatást kap arról, hogy Üzemeltető a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor területén fotókat, videókat, csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készíthet, és azokat az Üzemeltető online (honlap, facebook, instagram, youtube, twitter, stb.) felületein felhasználhatja. A Vendégek ezt a tényt a regisztrációval (jelentkezéssel), mint ráutaló magatartással is elfogadják.

Ezek a felvételek a Ptk. 2:48. § értelmében vett nyilvános eseményen készített olyan felvételek („tömegfelvétel”), amelyeknél nincs szükség a Vendég (érintett) további hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a jelen pontban foglaltak szerinti felhasználásához. Amennyiben a felvételek felhasználása vagy továbbítása esetlegesen közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás illetve tudományos kutatás céljára történik, úgy Vendég a 16. fejezetben foglaltak szerint tiltakozhat e felhasználás ellen.

8. Az adatkezelés jogalapja

A szarvas.camp oldalon vagy a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban történő regisztráció során a személyes adatok megadásával Vendég beleegyezését adja ezen adatok kezeléséhez (továbbításához, tárolásához és feldolgozásához). Ennek során Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz az adatai biztonságos és a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmával összhangban történő kezelése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az Infótörvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett Vendég hozzájárulása.

9. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok („Adat”)

9.1   Vendég az online regisztráció során minden kötelező adatot köteles megadni.

9.2   Vendég a online regisztráció  során a számlázáshoz és bankkártyás fizetéshez az alábbi adatokat adja meg:

 1. számlázási név (vezetéknév, keresztnév) (amennyiben eltér a táborozó nevétől)
 2. számlázási cím
 3. e-mail cím;
 4. telefonszám;

A Barion fizetőoldal adattartalmáról (a megadott bankkártya adatokról) az Üzemeltető nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

9.3   A fenti Adatokon túl további adat megadása opcionális.

10. Adatfeldolgozás

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

Adatkezelő vállalja, hogy a Vendég számára bármilyen További Szolgáltatást csak a regisztrált Vendég kérésére, illetve előzetes hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az e szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

11. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Vendég regisztrációjától addig tart, amíg a Vendég a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését nem kéri. Amennyiben Vendég kéri a regisztráció vagy a felhasználói fiók törlését, Adatkezelő 10 munkanapon belül a Vendég minden adatát törli a rendszeréből.

Az online regisztráció során a bankkártyás fizetéshez megadott adatokat az Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), mint adatkezelő kezeli a www.barion.com/hu/ oldalon található tájékoztatásnak megfelelően.

12. Az Adatok tárolása és megismerése

Az Adatokat Adatkezelő saját szerverén és számítógépein, papír alapon és digitális formában, vagy az ezzel megbízott harmadik fél telephelyén található számítógépes rendszereikben tárolja.

A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő, erre feljogosított munkatársak férhetnek hozzá. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott cél érdekében harmadik személyek is hozzáférhetnek az Adatokhoz. Ebben az esetben a Adatkezelőt az Infótörvény 9. § (1)-(5) bekezdése szerinti kötelezettségek terhelik.

Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

13. Adatok továbbítása

Adatkezelő az adatokat harmadik személyeknek csak jelen tájékoztatóban leírt esetekben (ld. 5. pontot), egyébként a Vendég előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és tudatos hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

14. A Vendég jogai

A Vendéget megilletik az Infótörvényben meghatározott jogok, így bármikor kérelmezheti az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen az alábbiakat:

 1. tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről;
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint;
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;

Adatkezelő nyilatkozatát az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásra.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Vendég Adatkezelő által:

 1. kezelt adatairól;
 2. azok forrásáról;
 3. az adatkezelés céljáról;
 4. jogalapjáról;
 5. időtartamáról, továbbá
 6. az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

15. Az Adatok helyesbítése és törlése

Ha az Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az Adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. a Vendég kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről vagy törlésről az érintettet Vendéget értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vendég jogos érdekét nem sérti.

Vendég a személyes adatai jövőbeni kezeléséhez (így pl. hírlevél küldéséhez) a regisztráció során vagy valamely rendezvényen megadott hozzájárulását az Adatkezelőhöz címzett levélben (1075 Budapest, Síp utca 12.) vagy elektronikus úton (info kukac szarvas.camp) visszavonhatja.

Amennyiben Vendég az Adatkezelő által nyilvántartott regisztrációs adat törlését kéri, vagy valamely a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési hozzájárulását vonja vissza, az a Vendég regisztrációjának törlését vonja maga után. Ebben az esetben Vendég a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor szolgáltatásait csak újabb regisztrációt (regisztráció során kért személyes adatainak ismételt megadását) követően veheti igénybe.

16. Tiltakozás

A Vendég tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Vendég az Adatkezelő kifogás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, a Vendég – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. További eljárási rendelkezések az Infotörvény 21. § szerint alakulnak.

17. Igényérvényesítés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság eljárása ingyenes.

A Vendég jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Vendég választása szerint – annak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

18. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Amennyiben ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal.

19. Az érintett hozzájárulása

Vendég tudomással bír arról, hogy jelen beleegyezése önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken bármikor visszavonható.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatással nem ért egyet, ne adja meg adatait a weboldalon! Kérjük szíves megértését amiatt, hogy a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor szolgáltatásait az Adatkezelő csak azok részére nyújtja, akik Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.