Oświadczenie o prywatności dla uczestników obozu

Niniejsze Oświadczenie o prywatności (“Oświadczenie”) zawiera informacje o czynnościach przetwarzania danych wykonywanych przez JDC Hungary, adres: 1075 Budapest, Síp utca 12, Węgry („JDC Hungary”) w odniesieniu do niektórych danych osobowych wnioskodawców i uczestników Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej JDC-Lauder („Obóz Szarvas” lub „Obóz”).

Celem przetwarzania danych przez JDC Hungary jest zarządzanie wnioskami uczestników obozu („Uczestnicy”) i ich udziałem w Obozie Szarvas, a w szczególności:

Oświadczenie składa się z następujących części:

 1. Kto jest administratorem danych
 2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych osobowych, okresy zachowywania danych i odbiorcy danych
 3. Przez jaki czas przetwarzane są dane
 4. Podmioty przetwarzające dane i usługodawcy
 5. Uprawnienia uczestnika
 6. Środki prawne przysługujące uczestnikowi
 7. Zmiany oświadczenia o prywatności
 8. Kontakt z JDC Hungary

1. Kto jest administratorem danych

W stosunku do osób, które złożą wniosek i zarejestrują się w Obozie Szarvas jako Uczestnik, administratorem danych osobowych będzie JDC Hungary (Adres: 1075 Budapest, Síp utca 12; e-mail: reg@szarvas.camp; telefon: +361-888-9400), spółka organizująca Obóz Szarvas.

2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych, zakres przetwarzanych danych osobowych, okresy zachowywania danych i odbiorcy danych

Niektóre cele przetwarzania danych przetwarzanych przez JDC Hungary, kategorie przetwarzanych danych, podstawę prawną przetwarzania danych, czas przetwarzania danych oraz listę osób mających dostęp do danych podano w poniższej tabeli.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychDane osobowe / kategorie przetwarzanych danych osobowychOkresy zachowywania danychOdbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Złożenie i rejestracja wniosku o udział w Obozie, w tym weryfikacja tożsamości Uczestników Obozu i ich opiekunów prawnych w celu zapewnienia jakości danych i korespondencji.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt a) węgierskiej ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Przetwarzanie danych o wyznaniu następuje na podstawie pisemnej zgody stosownie do art. 5 ust. 2 pkt a) ustawy o prawie do samostanowienia w dziedzinie informacji i wolności informacji („Ustawa o informacji”) nr CXII z roku 2011, a od 25 maja 2018 po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.

Przekazanie danych osobowych do powyższego celu jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z JDC Hungary. Jeśli jednak uczestnik nie poda danych osobowych, jego udział i rejestracja w Obozie mogą się opóźnić lub nie dojść w ogóle do skutku.
Dane osobowe:
 • Imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail.
 • Dokument podróży: rodzaj, numer, data ważności, organ wydający i kraj
 • Imię i nazwisko osoby do powiadomienia w razie wypadku, jej numer telefonu w domu i w pracy, numer telefonu komórkowego, e-mail
 • Imię i nazwisko głównego i dodatkowego opiekuna prawnego, jego adres, numer telefonu, adres e-mail
 • Wskazanie nazwy szkoły wnioskodawcy
 • Wybrany turnus Obozu Szarvas: 

Dane o wyznaniu:

 • Udział w ruchach, imprezach i organizacjach związanych z kulturą żydowską
JDC Hungary będzie przetwarzać dane przez okres udziału Uczestnika w Obozie i usunie je najpóźniej po upływie odpowiedniego pięcioletniego okresu przedawnienia (art. 6:22 ust. (1) węgierskiego kodeksu cywilnego), chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń.
 • Administratorzy programu w centrali Obozu Szarvas w JDC Hungary
 • Koordynatorzy krajowi, którzy wymagają dostępu do danych
 • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) jako podmiot przetwarzający dane, który świadczy usługi hostingu serwera.
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation
Sprawdzenie stanu zdrowia wnioskodawców w zakresie ich udziału w Obozie;Pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o przetwarzaniu i ochronie danych medycznych i z nimi powiązanych nr XLVII z roku 1997 („Ustawa o danych medycznych”) oraz art. 5 ust. 2 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO. Przekazywanie danych osobowych do tego celu przetwarzania jest dobrowolne. Jeśli jednak uczestnik nie poda danych osobowych, jego udział i rejestracja w Obozie mogą się opóźnić lub nie dojść w ogóle do skutku.


Dane osobowe:
 • Imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail.

Dane o stanie zdrowia:

 • • Numer ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (dotyczy wnioskodawców zagranicznych)
 • • Alergie (np. ukąszenia, użądlenia, leki, pyłki/kurz, żywność – wskazanie alergenu wraz z niezbędnym lekiem)
 • Nietolerancje pokarmowe
 • Wzrost, waga
 • Informacje dotyczące aktualnych schorzeń (czy Uczestnik Obozu choruje lub chorował na astmę, cukrzycę, świnkę, odrę, ospę wietrzną: okres, aktualny charakter schorzenia, czy uczestnik wymaga leczenia)
 • Regularnie podawane leki
 • Czy uczestnik będzie podczas trwania obozu przyjmować leki
 • Inne schorzenia fizyczne lub psychiczne mogące mieć wpływ na udział w Obozie
 • Ograniczenia w aktywności fizycznej (jeśli występują)
 • Informacje dotyczące historii chorób (poważne wypadki, operacje, złamania)

JDC Hungary będzie przetwarzać powyższe dane do momentu cofnięcia przez uczestnika zgody na przetwarzanie lub najpóźniej do upływu obowiązującego ustawowego terminu przedawnienia (art. 6:22 ust. (1) węgierskiego kodeksu cywilnego).

 • Administratorzy programu w centrali Obozu Szarvas w JDC Hungary
 • Personel medyczny Obozu Szarvas  
Zarządzanie płatnościami dokonywanymi przez Uczestników Obozu i ich opiekunów prawnych;Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w odniesieniu do obowiązków rachunkowych. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z JDC Hungary. Jeśli jednak uczestnik nie poda danych osobowych, jego udział i rejestracja w Obozie mogą się opóźnić lub nie dojść w ogóle do skutku.Dane osobowe:
 • Nazwisko płatnika,
 • Informacje dotyczące karty kredytowej Uczestnika Obozu bądź jego głównego lub dodatkowego opiekuna prawnego, w tym rodzaj karty, numer karty, data wygaśnięcia i numer CVC;
 • Informacje dotyczące rachunku bankowego Uczestnika Obozu bądź jego głównego lub dodatkowego opiekuna prawnego, w tym nazwa i adres banku i numer rachunku bankowego
Dane osobowe będą przetwarzane do wygaśnięcia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego (art. 202 (1) węgierskiej ordynacji podatkowej), a w przypadku ksiąg rachunkowych przez okres 8 lat od zamknięcia roku finansowego odpowiadającego okresowi sprawozdawczemu po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 169 węgierskiej ustawy o rachunkowości).
 • CFO / dział finansów JDC Hungary
Ocena zasięgu i skutków Obozu Szarvas poprzez ankiety.Pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018, po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak uczestnik nie przekaże swoich danych, nie będziemy wiedzieli, czy zachodzi konieczność dokonania zmian w Obozie.Dane osobowe:
Imię i nazwisko, miasto i kraj urodzenia, data urodzenia, wiek, adres, miasto i kraj zamieszkania, narodowość, adres e-mail i numer telefonu.
 •Płeć i wykształcenie.

Dane o wyznaniu:
Udział w ruchach, imprezach i organizacjach związanych z kulturą żydowską
JDC Hungary będzie przetwarzać dane Uczestnika do momentu cofnięcia przez niego zgodyJDC - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Społeczności („JDC-ICCD”) fundacji American Jewish Joint Distribution Committee Europe, Asia and Africa Foundation („AJJDC EAA”)
Świadczenie Uczestnikom Obozu usług osobistych, w tym wyżywienia, zakwaterowania, programu kulturalnego i rozrywkowego,Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 5. ust. 2 pkt a) Ustawy o informacji oraz art. 4 ust. 3 ustawy o przetwarzaniu i ochronie danych medycznych i z nimi powiązanych nr XLVII z roku 1997 (Ustawa o danych medycznych), a od 25 maja 2018 po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO.

Przekazanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z JDC Hungary. Jeśli jednak uczestnik nie poda danych osobowych, jego udział i rejestracja w Obozie mogą się opóźnić lub nie dojść w ogóle do skutku.
Dane osobowe:
 • Imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail.

Dane o wyznaniu:

 • Udział w ruchach, imprezach i organizacjach związanych z kulturą żydowską

Dane o stanie zdrowia:

 • Alergie (np. ukąszenia, użądlenia, leki, pyłki/kurz, żywność – wskazanie alergenu wraz z niezbędnym lekiem)
 • Nietolerancje pokarmowe
 • Wzrost, waga
 • Informacje dotyczące aktualnych schorzeń (czy Uczestnik Obozu choruje lub chorował na astmę, cukrzycę, świnkę, odrę, ospę wietrzną; czy wnioskodawca wymaga leczenia)
 • Regularnie podawane leki
 • Czy uczestnik będzie podczas trwania obozu przyjmować leki
 • Inne schorzenia fizyczne lub psychiczne mogące mieć wpływ na udział w Obozie
 • Ograniczenia w aktywności fizycznej (jeśli występują)
 • Informacje o historii chorób
JDC Hungary będzie przetwarzać dane przez okres udziału Uczestnika w Obozie i usunie je najpóźniej po upływie obowiązującego pięcioletniego okresu przedawnienia (art. 6:22 ust. (1) węgierskiego kodeksu cywilnego),
 • Administratorzy programu w centrali Obozu Szarvas w JDC Hungary
 • Personel kuchni Obozu Szarvas w odniesieniu do Uczestników Obozu z nietolerancjami pokarmowymi  
 • Personel medyczny w odniesieniu do alergii, nietolerancji pokarmowych, schorzeń i potrzeb uczestników
 • Psycholog w Obozie
Zapewnienie bezpieczeństwa Obozu,Uzasadniony interes JDC Hungary na podstawie art. 6 ust. 5 pkt b) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. JDC Hungary uważa, że posiada nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych Uczestników Obozu ze względów bezpieczeństwa. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Dane osobowe:

 • Nazwiska Uczestników Obozu i lista pokoi
 • Każdy Uczestnik Obozu musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
JDC Hungary będzie przetwarzać dane podczas pobytu Uczestników w Obozie.
 • Personel ochrony
Usługi biuletynu – wysyłanie pocztą elektroniczną i zwykłą ofert udziału w innych programach dla młodzieży lub innych informacji związanych z JDCZgoda osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak uczestnik nie przekaże swoich danych, nie będzie można wysyłać mu biuletynówDane osobowe:
 • Imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail.
 • Imię i nazwisko głównego i dodatkowego opiekuna prawnego, jego adres, numer telefonu, adres e-mail
JDC Hungary będzie przetwarzać dane Uczestnika do momentu cofnięcia przez niego zgody
 • Administratorzy programu w centrali Obozu Szarvas w JDC Hungary
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation
Rejestrowanie zdjęć, nagrań wideo i wizerunków w Obozie Szarvas oraz ich publikacja do ogólnych celów promocji Obozu SzarvasPisemna zgoda osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt a) Ustawy o informacji, a od 25 maja 2018, po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt a) RODO. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak uczestnik nie przekaże swoich danych, nie będzie można ich przetwarzać.

Dane osobowe:

 • Głos, wizerunek, wizerunek symulowany, inne cechy, oświadczenia pisemne i ustne

Dane o wyznaniu:

 • Udział w ruchach, imprezach i organizacjach związanych z kulturą żydowską
JDC Hungary będzie przetwarzać i publikować te dane (zarejestrowane zdjęcia, nagrania wideo i wizerunki) do momentu cofnięcia przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych
 • Personel IT i multimedialny JDC HungaryPersonel IT i multimedialny JDC Hungary
 • Publikacja zdjęć, nagrań wideo i wizerunków zarejestrowanych w Obozie
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation

3. Przez jaki czas przetwarzane są dane?

Dane osobowe uczestników nie będą przechowywane w postaci pozwalającej na ich identyfikację dłużej niż jest to zdaniem JDC Hungary zasadnie niezbędne do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane lub są przetwarzane, bądź przez okres zachowywania danych ustalony obowiązującymi przepisami. Dane osobowe uczestników będą w każdym przypadku zachowywane przez czas udziału uczestnika w Obozie, a także po jego zakończeniu, o ile istnieje ustawowy obowiązek ich zachowania bądź nie doszło jeszcze do przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tytułu udziału uczestnika w Obozie.

4. Podmioty przetwarzające dane i usługodawcy

W związku z organizacją Obozu Szarvas JDC Hungary może korzystać z usług rozmaitych podmiotów przetwarzających dane oraz z usług usługodawców zewnętrznych, którzy obsługują i przetwarzają dane osobowe uczestników do konkretnych celów, w imieniu JDC Hungary i zgodnie z jej instrukcjami. Podmioty przetwarzające dane mogą przechowywać je w chronionych scentralizowanych bazach danych o ograniczonym dostępie, w postaci drukowanej lub elektronicznej. Elektronicznymi bazami danych mogą zarządzać wyłącznie specjalnie upoważnieni administratorzy, którzy jako jedyni posiadają do nich dostęp. Podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzają je co najwyżej przez okres obowiązywania zawartej z nimi umowy o przetwarzanie danych.

5. Uprawnienia uczestnika

Uprawnienia uczestnika (przed 25 maja 2018):

Zgodnie z obowiązującą węgierską ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik, jako osoba, której dane dotyczą, posiada między innymi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, blokowania lub oznaczania, żądania ich usunięcia oraz sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.

(i) Uczestnik posiada prawo dostępu do danych:

Na żądanie uczestnika JDC Hungary jako administrator odpowiedzialny za dane przekaże uczestnikowi następujące informacje o przetwarzanych przez nią danych: źródło, cel, podstawa prawna, okres przetwarzania, nazwa, adres i czynności podmiotów przetwarzających dane, okoliczności, skutki i środki podjęte w celu zapobieżenia/rozwiązania incydentu dotyczącego ochrony danych/prywatności, a w przypadku przekazania danych, podstawę prawną i odbiorcę. JDC Hungary przekaże te informacje na piśmie i w zrozumiałej postaci w najkrótszym możliwym czasie, nie później jednak niż w ciągu 25 dniu od daty otrzymania stosownego żądania. Przekazanie informacji jest nieodpłatne, chyba że uczestnik złożył już wniosek dotyczących tych samych danych w ciągu bieżącego roku kalendarzowego. W pozostałych przypadkach JDC Hungary może zażądać od uczestnika zwrotu kosztów.

(ii) Uczestnik posiada prawo poprawiania swoich danych:

JDC Hungary poprawi dane osobowe uczestnika, jeśli nie odpowiadają one poprawnym danym osobowym, które uczestnik jej przekazał.

(iii) Uczestnik ma prawo żądania zablokowania lub oznaczenia danych osobowych:

Uczestnik może zażądać zablokowania lub oznaczenia danych osobowych. JDC Hungary zablokuje dane osobowe, jeśli uczestnik tego zażąda lub jeśli – na podstawie dostępnych informacji – można przyjąć, że ich usunięcie naruszyłoby uzasadnione interesy uczestnika. Zablokowane dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje cel przetwarzania danych uniemożliwiający ich usunięcie. JDC Hungary oznaczy przetwarzane przez siebie dane osobowe, jeśli uczestnik kwestionuje ich prawidłowość, dokładność lub terminowość, a nie można dokładnie ustalić, na czym polega nieprawidłowy lub niedokładny charakter spornych danych.

(iv) Uczestnik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych:

JDC Hungary usunie dane osobowe, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zażąda tego osoba, której dane dotyczą, dane są niepełne lub nieprawidłowe, a stanu tego nie można zgodnie z prawem poprawić (pod warunkiem że przepisy prawa nie zakazują usunięcia), ustał cel przetwarzania danych, upłynął okres zachowywania danych bądź usunięcie zostało nakazane przez sąd lub węgierski Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji.

(v) JDC Hungary jako administrator danych ma 25 dni na usunięcie, zablokowanie lub poprawienie danych osobowych. Jeśli administrator nie spełni żądania uczestnika dotyczącego poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, musi podać przyczyny swojej decyzji w ciągu 25 dni na piśmie lub, za zgodą uczestnika, w postaci elektronicznej. JDC Hungary powiadomi uczestnika, jeśli dotyczy go żądanie poprawienia, zablokowania, oznaczenia lub usunięcia danych wysunięte przez inną osobę. JDC Hungary powiadomi również wszystkie osoby, którym odnośne dane zostały wcześniej przekazane, chyba że ze względu na cel przetwarzania danych niewysłanie powiadomienia nie powoduje naruszenia uzasadnionych interesów uczestnika.

(vi) Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Uczestnik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w niektórych wypadkach wskazanych w obowiązującym ustawodawstwie bądź gdy przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych następuje jedynie w celu realizacji przez JDC Hungary obowiązku prawnego lub wyegzekwowania uzasadnionych interesów administratora danych, odbiorcy danych lub osoby trzeciej, chyba że przetwarzanie jest nakazane prawem. W tym drugim przypadku JDC Hungary uwzględni żądanie usunięcia danych uczestnika po zrealizowaniu swoich obowiązków prawnych. JDC Hungary zbada sprzeciw w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 15 dni od złożenia odnośnego żądania, i podejmie decyzję co do jego zasadności, informując składającego żądanie na piśmie. Jeśli JDC Hungary uzna, że dany sprzeciw jest uzasadniony, zaprzestanie przetwarzania danych, w tym ich dalszego zbierania i przekazywania, oraz zablokuje je, informując osoby, które wcześniej otrzymały dane osobowe objęte sprzeciwem o sprzeciwie, środkach podjętych w związku ze sprzeciwem oraz osobach zobowiązanych do podjęcia działań egzekwujących prawo do sprzeciwienia się. Jeśli uczestnik nie zgadza się z podjętą przez JDC Hungary decyzją dotyczącą jego sprzeciwu, może zakwestionować ją na drodze sądowej w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia decyzji. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia, kontaktując się bezpośrednio z JDC Hungary. W związku z tym JDC Hungary może żądać, aby uczestnik wykazał swoją tożsamość przed wykonaniem uprawnień.

(vii) Osoba, która doznała szkody, ma prawo do naprawienia szkody i odszkodowania:

JDC Hungary pokryje szkody spowodowane bezprawnym przetwarzaniem danych lub naruszeniem wymagań bezpieczeństwa danych. W przypadku naruszenia dóbr osobistych osoba poszkodowana może dochodzić zadośćuczynienia zgodnie z art. 2:52 węgierskiego kodeksu cywilnego Administrator odpowiada za szkodę wyrządzoną osobie, której dane dotyczą, przez podmiot przetwarzający dane. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli szkoda wynikła z przyczyny niemożliwej do uniknięcia i leżącej poza zakresem przetwarzania danych.

Uprawnienia uczestnika (po 25 maja 2018)

Zgodnie z odpowiednią ustawą o ochronie danych uczestnikowi może przysługiwać prawo do: (i) żądania dostępu do jego danych osobowych, (ii) żądania sprostowania jego danych osobowych, (iii) żądania usunięcia jego danych osobowych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, (v) żądania przeniesienia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych (w tym wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, co obejmuje również inne uprawnienia związane z automatycznym podejmowaniem decyzji).

Należy pamiętać, że powyższe uprawnienia mogą ograniczone obowiązującą krajową ustawą o ochronie danych. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje o uprawnieniach uczestnika, w zakresie w jakim stosuje się do niego unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

(i) Prawo dostępu do danych

Uczestnik ma prawo otrzymania od JDC Hungary potwierdzenia, czy przetwarza ona dane osobowe go dotyczące, czy też nie, a jeśli tak, zażądania dostępu do tych danych. Przekazywane informacje obejmują między innymi cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych oraz odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane. Uczestnik może mieć prawo otrzymania egzemplarza swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za dodatkowe egzemplarze, których zażąda uczestnik, JDC Hungary może pobrać zasadną opłatę pokrywającą koszty manipulacyjne.

(ii) Prawo do sprostowania danych

Uczestnik ma prawo żądać, aby JDC Hungary sprostowała niedokładne dane osobowe go dotyczące. W zależności od celów przetwarzania uczestnik może mieć prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym w drodze dodatkowego oświadczenia.

(iii) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

W niektórych okolicznościach uczestnikowi może przysługiwać prawo żądania, aby JDC Hungary usunęła dane osobowe go dotyczące, a JDC Hungary może być zobowiązana do usunięcia tych danych.

(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych okolicznościach uczestnikowi może przysługiwać prawo żądania, aby JDC Hungary ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku odnośne dane zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane przez JDC Hungary wyłącznie do niektórych celów.

(v) Prawo do przenoszenia danych

W niektórych okolicznościach uczestnik może mieć prawo otrzymania dotyczących go danych osobowych, które dostarczył JDC Hungary, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony JDC Hungary.

(vi) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i wobec zautomatyzawonego podejmowania decyzji

W niektórych okolicznościach uczestnik może mieć prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie i z powodów związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania przez JDC Hungary, żądając aby JDC Hungary zaprzestała przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych uczestnika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Ponadto jeśli dane osobowe uczestnika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma on prawo sprzeciwienia się w dowolnym momencie ich przetwarzaniu do tych celów, w tym profilowaniu w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku JDC Hungary nie będzie już przetwarzać danych uczestnika do tych celów.

Ponadto w niektórych okolicznościach, w których podejmowane są decyzje automatyczne, uczestnik ma prawo do interwencji operatora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

6. Środki prawne przysługujące uczestnikowi

Uczestnik ma również prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych. Jeśli uczestnik uważa, że doszło do naruszenia jego praw, może skontaktować się z węgierskim Krajowym Urzędem Ochrony Danych i Wolności Informacji (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel. +36-1-391-1400, faks: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) lub wystąpić do sądu, żądając naprawienia szkody doznanej wskutek bezprawnego przetwarzania danych osobowych lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa ochrony danych. Jeśli uczestnik mieszka na Węgrzech, informujemy niniejszym, że może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub stałego pobytu osoby, której dane dotyczą.

7. Zmiany Oświadczenia o prywatności

JDC Hungary może w danym czasie zmienić niniejsze Oświadczenie, aby wypełniać swoje obowiązki prawne i uwzględniać zmiany w czynnościach przetwarzania danych osobowych uczestników. JDC Hungary poinformuje uczestnika z wyprzedzeniem o zmianach lub poprawkach niniejszego Oświadczenia w taki sam sposób, w jaki poinformowała go o nim wcześniej. Uczestnik może ustalić datę ostatniej zmiany Oświadczenia, sprawdzając pole Data ostatniej aktualizacji na początku Oświadczenia.

8. Kontakt z JDC Hungary

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Oświadczeniem prosimy o kontakt z JDC Hungary pod adresem 1075 Budapest, Síp utca 12, e-mail: reg@szarvas.camp; telefon: +361-888-9400.