Obaveštenje o privatnosti za kampere

Ovo Obaveštenje o privatnosti („Obaveštenje”) će vam dati informacije o aktivnostima obrade podataka mađarske fondacije JDC, sa adresom: 1075 Budapest, Síp utca 12, Mađarska („JDC Mađarska” ili „mi”) u odnosu na određene podatke o ličnosti o kandidatima i učesnicima u međunarodnom jevrejskom omladinskom kampu JDC-Lauder („kamp Sarvaš” ili „Kamp”).

Svrha obrade podataka od strane JDC Mađarska je da upravlja prijavama i učešćem kampera („Kamper”) u kampu Sarvaš, uključujući 

Obaveštenje je strukturirano na sledeći način:

 1. Ko je rukovalac podataka
 2. Šta je pravni osnov za obradu podataka, obim podataka o ličnosti koji se obrađuju, periodi zadržavanja podataka i primaoci podataka
 3. Koje je trajanje obrade podataka
 4. Obrađivači podataka i pružalac usluga
 5. Vaša prava
 6. Vaši pravni lekovi
 7. Izmene Obaveštenja o privatnosti
 8. Kako da kontaktirate sa nama

1. Ko je rukovalac podataka

Ako se prijavite i registrujete u kamp Sarvaš kao Kamper, rukovalac vašim podacima o ličnosti biće fondacija JDC Mađarska (adresa: 1075 Budapest, Síp utca 12; E-adresa: reg@szarvas.camp; Telefon: +361-888-9400) koja upravlja kampom Sarvaš.

2. Koje su svrhe, pravni osnov za obradu podataka, obim podataka o ličnosti koji se obrađuju, periodi zadržavanja podataka i primaoci podataka

U tabeli u nastavku su navedeni određeni ciljevi obrade podataka o ličnosti, kategorije podataka koje obrađujemo, pravni osnov za obradu podataka, trajanje obrade podataka i spisak lica koja imaju pristup podacima.

Svrha i pravni osnov za obradu podataka

Pravni osnov za obradu podataka

Podaci o ličnosti / kategorije podataka o ličnosti koje obrađujemo

Periodi zadržavanja podataka

Primaoci ili kategorije primalaca podataka o ličnosti

Prijava i registracija u Kamp, uključujući potvrdu identiteta Kampera i njihovih zakonskih staratelja za potrebe kvaliteta podataka i komunikacije.

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu ugovorne obaveze na osnovu odeljka 6(5)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. prema članu 6(1)(b) GDPR-a. 

Obrada podataka o religiji zasniva se na pisanom pristankuprema odeljku 5(2)(a) Zakona CXII iz 2011. o pravu na samostalno informaciono opredeljenje i slobodu informacija („Zakon o informacijama”) i od 25. maja 2018. na osnovu izričitog pristanka lica na koje se podaci odnose prema članu 9(2)(a) GDPR-a.

Davanje podataka o ličnosti za ove potrebe je neophodno kako biste mogli da sklopite ugovor sa nama. Međutim, ako ne date podatke o ličnosti, vaše učešće i registracija u Kampu će možda biti odloženi ili nemogući.

 

Podaci o ličnosti:
· Ime i prezime, ime majke, datum i mesto rođenja, adresa, e-adresa;

· Putna isprava: vrsta, broj, datum isteka, datum i mesto izdavanja.
· Kontakt za hitne slučajeve, broj telefona kod kuće i na poslu, broj mobilnog telefona, e-adresa
· Ime i prezime, adresa, broj telefona, e-adresa primarnog i sekundarnog zakonskog staratelja
· Oznaka naziva škole kandidata;
· Izabrana sesija u kampu Sarvaš;

 Podaci o religiji:
· Povezanost sa pokretima, događajima, organizacijama u vezi sa jevrejskom kulturom

Podatke ćemo obrađivati tokom vašeg učešća u kampu i vaši podaci će biti izbrisani nakon perioda zastarelosti od 5 godina prema primenjivom građanskom pravu (član 6:22 § (1)) Građanskog zakonika) osim ako je obrada podataka neophodna u odnosu na pokretanje, sprovođenje ili odbranu nekih pravnih zahteva.

 • Administratori programa u sedištu kampa Sarvaš fondacije JDC Mađarska
 • Koordinatori u zemlji po načelu „samo kada moraju da znaju”
 • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) kao obrađivač podataka koji pruža usluge hostinga na serveru.
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. 
 • The Ronald S. Lauder Foundation
 • Administratori programa u sedištu kampa Sarvaš fondacije JDC Mađarska
 • Medicinsko osoblje u kampu Sarvaš 

Provera (zdravstvenog) stanja kandidata za učešće u Kampu;

Pisani pristanak lica na koje se podaci odnose prema odeljku 4(3) Zakona XLVII iz 1997. o obradi i zaštiti zdravstvenih i srodnih podataka („Zakon o zdravstvenim podacima”), odeljku (5)(2)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. na osnovu izričitog pristanka lica na koje se podaci odnose prema članu 9(2)(a) GDPR-a. Davanje podataka o ličnosti za ovu svrhu obrade je dobrovoljno. Međutim, ako ne date podatke o ličnosti, vaše učešće i registracija u Kampu će možda biti odloženi ili nemogući.

Podaci o ličnosti:

 • Ime i prezime, ime majke, datum i mesto rođenja, adresa, e-adresa;

 

Podaci o zdravlju:

· Broj socijalnog ili zdravstvenog osiguranja (za strane kandidate)
· Alergije (npr. ujedi insekata, pčela, lekovi, polen/prašina, hrana i alergeni uz potrebno odgovarajuće lečenje)
· Netolerancija na neke namernice
· Visina, težina
· Informacije koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje (da li Kamper trenutno pati, ili je ranije patio, od astme, dijabetesa, zauški, malih boginja, veričele; period, tekuća priroda stanja i da li kandidat zahteva lečenje)  
· Redovno davanje lekova;
· Da li će kandidat uzimati lekove tokom kampovanja;
· Ostala trenutna fizička ili mentalna stanja koja mogu uticati na učešće
· Ograničenja u pogledu fizičke aktivnosti, ako postoje;
· Anamneza (ozbiljne povrede, operacije, slomljene kosti)

 

Podatke ćemo obrađivati dok ne povučete svoj pristanak na obradu podataka ili nakon perioda zastarelosti od 5 godina prema primenjivom građanskom pravu (član 6:22 § (1)) Građanskog zakonika), šta god je ranije.

 • Administratori programa u sedištu kampa Sarvaš fondacije JDC Mađarska
 • Medicinsko osoblje u kampu Sarvaš 

 

Upravljanje plaćanjima Kampera/zakonskih staratelja

Ugovorna obaveza na osnovu odeljka 6(5)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. prema članu 6(1)(b) GDPR-a i članu 6(1)(c) GDPR-a u odnosu na obaveze u pogledu knjigovodstva. Davanje podataka o ličnosti je neophodno da biste mogli da sklopite ugovor sa nama. Međutim, ako ne date podatke o ličnosti, vaše učešće i registracija u Kampu će možda biti odloženi ili nemogući.

 

Podaci o ličnosti:

· Ime i prezime uplatioca;
· Podaci o kreditnoj kartici Kampera ili njegovog/njenog primarnog ili sekundarnog zakonskog staratelja, uključujući vrstu kartice, broj kartice, datum isteka i CVC broj;
· Podaci o bankovnom računu Kampera ili njegovog/njenog primarnog ili sekundarnog zakonskog staratelja, uključujući naziv i adresu banke i broj bankovnog računa;

Podaci o ličnosti će biti obrađivani dok ne istekne pravo na utvrđivanje poreza (član 202(1) Zakona o proceduri oporezivanja) ili u slučaju da se knjigovodstvena evidencija otkaže/izbriše 8 godina nakon zaključivanja finansijske godine za knjigovodstveni period nakon prekida radnog odnosa (§ 169 Zakona o knjigovodstvu).

 

 • Izvršni finansijski direktor / finansijsko odeljenje u fondaciji JDC Mađarska

Procena domena i uticaja kampa Sarvaša kroz ankete

Pisani pristanak lica na koje se podaci odnose na osnovu odeljka 5(2)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. uz vaš izričit pristanakprema odeljku 9(2)(a) GDPR-a.Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno. Međutim, ako nam ne date svoje podatke, nećemo znati da li je potrebno da unosimo izmene u kamp.

 

Podaci o ličnosti:

 • Ime, grad i država rođenja, datum rođenja, godine starosti, adresa, grad i država boravka, nacionalnost, e-adresa i broj telefona.
 • Pol i obrazovanje.

 

Podaci o religiji:

· Povezanost sa pokretima, događajima, organizacijama u vezi sa jevrejskom kulturom

 

Podatke ćemo obrađivati dok ne povučete svoj pristanak na obradu podataka.

 

 • JDC-Međunarodni centar za razvoj zajednice („JDC-ICCD”) Fondacija američko-jevrejskog zajedničkog odbora za distribuciju za Evropu, Aziju i Afriku („AJJDC EAA”)

 

Pružanje ličnih usluga Kamperima, uključujući hranu, smeštaj, kulturne i druge zabavne programe

Ugovorna obaveza na osnovu odeljka 6(5)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. na osnovu člana 6(1)(b) i uz pisani pristanak lica na koje se podaci odnose prema odeljku 5(2)(a) Zakona o informacijama, odeljku 4(3) Zakona XLVII iz 1997. o obradi i zaštiti zdravstvenih i srodnih podataka (Zakon o zdravstvenim podacima) i od 25. maja 2018. na osnovu izričitog pristanka lica na koje se podaci odnose prema članu 9(2)(a) GDPR-a.

 

Davanje podataka o ličnosti je neophodno da biste mogli da sklopite ugovor sa nama. Međutim, ako ne date podatke o ličnosti, vaše učešće i registracija u Kampu će možda biti odloženi ili nemogući.

 

Podaci o ličnosti:

· Ime i prezime, ime majke, datum i mesto rođenja, adresa, e-adresa;

Podaci o religiji:

· Povezanost sa pokretima, događajima, organizacijama u vezi sa jevrejskom kulturom

Podaci o zdravlju:

· Alergije (npr. ujedi insekata, pčela, lekovi, polen/prašina, hrana i alergeni uz potrebno odgovarajuće lečenje)
· Netolerancija na neke namernice
· Visina, težina
· Informacije koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje (da li Kamper trenutno pati, ili je ranije patio, od astme, dijabetesa, zauški, malih boginja, varičele; i da li kandidat zahteva lečenje)  
· Redovno davanje lekova
· Da li će kandidat uzimati lekove tokom kampovanja;
· Ostala trenutna fizička ili mentalna stanja koja mogu uticati na učešće
· Ograničenja u pogledu fizičke aktivnosti, ako postoje 
· Anamneza

Podatke ćemo obrađivati dok ne povučete svoj pristanak na obradu podataka ili nakon perioda zastarelosti od 5 godina prema primenjivom građanskom pravu (član 6:22 § (1)) Građanskog zakonika), šta god je ranije.

 • Administratori programa u sedištu kampa Sarvaš fondacije JDC Mađarska
 • Kuhinjsko osoblje u kampu Sarvaš u pogledu netolerancija na neke namirnice
 • Medicinsko osobljealergije u pogledu netolerancije na hranu, zdravstveno stanje i potrebe učesnika
 • Psiholog u Kampu.

 

 

 

Staranje o bezbednosti u Kampu

Legitimni interes fondacije JDC Mađarska na osnovu odeljka 6(5)(b) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. prema članu 6(1)(f). JDC Mađarska smatra da ima legitimni interes da obrađuje podatke Kampera iz bezbednosnih razloga. Davanje podataka o ličnosti je zakonski zahtev.

Podaci o ličnosti:

· Spisak imena i soba Kampera
· Svaki posetilac kampa mora da pokaže identifikacioni dokument sa fotografijom

Podatke ćemo obrađivati tokom Kamperovog ostanka u Kampu.

Bezbednosno osoblje

Pružanje usluga biltena – slanje prilika za učešće u drugim omladinskim programima ili drugih informacija u vezi sa fondacijom JDC e-poštom ili poštom

Pristanak lica na koje se podaci odnose na osnovu odeljka 5(1)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. prema članu 6(1)(a) GDPR-a. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno. Međutim, ako nam ne date ove podatke nećemo moći da vam šaljemo biltene.

 

Podaci o ličnosti:

· Ime i prezime, ime majke, datum i mesto rođenja, adresa, e-adresa.
· Ime i prezime, adresa, broj telefona, e-adresa primarnog i sekundarnog zakonskog staratelja

Podatke ćemo obrađivati dok ne povučete svoj pristanak na obradu podataka.

 

 

 • Administratori programa u sedištu kampa Sarvaš fondacije JDC Mađarska
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation

Snimanje fotografija, video zapisa i slika u Kampu i oslobađanje tih zapisa za potrebe opšte promocije kampa Sarvaš

Pisani pristanak lica na koje se podaci odnose na osnovu odeljka 5(2)(a) Zakona o informacijama i od 25. maja 2018. uz vaš izričit pristanakprema odeljku 9(2)(a) GDPR-a.Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno. Međutim, ako nam ne date ove podatke nećemo moći da obrađujemo vaše podatke.

Podaci o ličnosti:

 • Glas, slika, simulirana slika, druge karakteristike, usmene i pisane izjave

 

Podaci o religiji

· Povezanost sa pokretima, događajima, organizacijama u vezi sa jevrejskom kulturom

Podatke ćemo obrađivati i objavljivati (fotografija, video zapis i slika) dok ne povučete svoj pristanak na obradu podataka.

 

 • IT i multimedijsko osoblje u JDC Mađarska
 • Publikacija fotografija, video zapisa i slika u Kampu
 • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
 • The Ronald S. Lauder Foundation

 

 

3. Koje je trajanje obrade podataka?

Vaši podaci o ličnosti neće biti čuvani u obliku koji omogućava da budete identifikovani duže nego što se opravdano smatra potrebnim da bismo postigli svrhu za koju ih prikupljamo ili obrađujemo ili kako je utvrđeno primenjivim zakonima koji se odnose na periode zadržavanja podataka. U svakom slučaju, vaši podaci o ličnosti će biti zadržani tokom vašeg učešća u Kampu kao i nakon toga sve dok zakonske obaveze o zadržavanju ili potencijalni zahtevi koji su rezultat vašeg učešća nisu još uvek zastareli.

4. Obrađivači podataka i pružalac usluga

Tokom rada kampa Sarvaš možemo da koristimo usluge raznih obrađivača podataka i spoljnih pružalaca usluga kako bismo rukovali vašim podacima o ličnosti i obrađivali ih u određene svrhe, u ime i u skladu sa našim uputstvima. Obrađivači podataka mogu da čuvaju vaše podatke o ličnosti u zaštićenim centralizovanim bazama podataka, s ograničenim pristupom, u štampanom ili elektronskom obliku. Elektronskim bazama podataka mogu da upravljaju samo posebno ovlašćeni administratori i tim bazama podataka mogu da pristupaju samo ta ovlašćena lica. Obrađivači podataka će obrađivati podatke o ličnosti najviše dok je na snazi valjani ugovor o obradi podataka zaključen sa njima.

5. Vaša prava

Vaša prava (pre 25. maja 2018.):

Prema primenjivom mađarskom zakonu o zaštiti podataka, vi kao lice na koje se podaci odnose, između ostalog, imate prava na pristup podacima, izmenu podataka, blokadu ili označavanje podataka o ličnosti, brisanje podataka o ličnosti i ulaganje prigovora na obradu podataka.

(i) Imate pravo da pristupate podacima:

Na vaš zahtev, u svojstvu rukovaoca podataka, obezbedićemo vam informacije o podacima koje obrađujemo, njihovim izvorima, svrsi, pravnom osnovu, trajanju obrade podataka, nazivu, adresi i aktivnosti obrade podataka obrađivača podataka, okolnostima, efektima i merama preduzetim da se prekine/spreči incident u pogledu zaštite podataka/privatnosti i, u slučaju prenosa podataka, pravnoj osnovi i primaocu. Informacije ćemo vam dati u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od 25 dana od datuma prijema odgovarajućeg zahteva u razumljivom obliku. Informacije su besplatne ako niste dostavili zahtev za iste podatke tokom godine u kojoj je taj zahtev podnet. U drugim slučajevima, možemo vam tražiti nadoknadu troškova.

(ii) Imate pravo da menjate svoje podatke:

Izmenićemo vaše podatke o ličnosti ako ne odgovaraju tačnim podacima o ličnosti koje ste nam dostavili.

(iii) Imate pravo da blokirate ili označite podatke o ličnosti:

Možete da tražite blokadu ili označavanje podataka o ličnosti. Blokiraćemo podatke o ličnosti ako nam to zahtevate ili ako se, na osnovu dostupnih informacija, može pretpostaviti da bi brisanje ugrozilo vaše legitimne interese. Blokirani podaci o ličnosti se mogu obrađivati isključivo dok postoji svrha obrade podataka kojom se zabranjuje brisanje podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti koje obrađujemo označićemo ako osporite njihovu tačnost, ispravnost ili blagovremenost, ali ako se netačna ili neprecizna priroda osporenih podataka o ličnosti ne može ustanoviti ranije.

(iv) Imate pravo da izbrišete svoje podatke: 

Podatke o ličnosti ćemo izbrisati ako je obrada nezakonita, ako tako zahteva data osoba, ako su podaci nepotpuni ili netačni – a taj se status ne može pravno ispraviti – pod uslovom da brisanje nije zabranjeno zakonom, da je svrha obrade podataka prekinuta i da je istekao period zadržavanja podataka ili brisanje naloži sud ili mađarski državni organ za zaštitu podataka i slobodu informacija.

(v) Kao rukovalac podataka, imamo 25 dana da izbrišemo, blokiramo ili izmenimo/ispravimo podatke o ličnosti. Ako se vaš zahtev za ispravkom,blokiranjem ili brisanjem ne ispuni, rukovalac podataka mora da navede razloge za takvu odluku u roku od 25 dana, pisanim putem ili, uz vaš pristanak, elektronskim putem. Obavestićemo vas kao stranu koja je pogođena zahtevom drugog lica za ispravkom, blokiranjem, označavanjem ili brisanjem i obavestićemo svakog kome su ti podaci prethodno preneti, osim ako, s obzirom na svrhu obrade podataka, vaši legitimni interesi nisu prekršeni ako vam se ne pošalje obaveštenje. 

(vi)Vaše pravo na prigovor:

Možete da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti u određenim slučajevima navedenim u odgovarajućem zakonodavstvu ili kada su obrada ili prenos podataka o ličnosti potrebni samo kako bismo se pridržavali naše pravne obaveze ili sproveli legitimne interese rukovaoca podataka, primaoca podataka ili neke treće strane, osim ako obrada podataka nije propisana zakonom. U potonjem slučaju, pridržavaćemo se vašeg zahteva za brisanje nakon što ispunimo svoje pravne obaveze. Ispitaćemo prigovor u najkraćem mogućem roku, ali ne kasnije od 15 dana od podnošenja odgovarajućeg zahteva i donećemo odluku o osnovanosti i obavestićemo osobu koja je podnela zahtev u pisanom obliku. Ako utvrdimo da je prigovor osnovan, prekinućemo obradu podataka, uključujući dalje prikupljanje i prenos podataka, blokiraćemo podatke i obavestiti sve koji su prethodno primili podatke o ličnosti na koje se prigovor odnosi o samom prigovoru i svim merama preduzetim u pogledu prigovora, kao i one koji su u obavezi da preduzmu radnje da bi se ostvarilo pravo na prigovor. Ako se ne slažete sa odlukom o vašem prigovoru, možete je osporiti pred sudom u roku od 30 dana od datuma objave odluke. Svoje pravo možete da ostvarite tako što ćete nas direktno kontaktirati. U vezi sa tim, možemo da zahtevamo da se identifikujete pre ostvarivanja svojih prava.

(vii)Oštećena strana ima pravo na nadoknadu i odštetu:

Nadoknadićemo svaku štetu izazvanu nezakonitom obradom podataka ili povredom zahteva o bezbednosti podataka. U slučaju povrede prava na ličnost, oštećena strana može da traži odštetu prema odeljku 2:52 § Građanskog zakonika. Rukovalac podataka je odgovoran za štete koje je izazvao obrađivač podataka licu na koje se podaci odnose. Rukovalac podataka je izuzet od odgovornosti ako je šteta rezultat neizbežnog uzroka izvan obima obrade podataka.

Vaša prava (nakon 25. maja 2018.):

Prema primenjivom pravu o zaštiti podataka, možete imati pravo da (i) zahtevate pristup svojim podacima o ličnosti, (ii) zahtevate ispravku svojih podataka o ličnosti, (iii) zahtevate brisanje svojih podataka o ličnosti, (iv) zahtevate ograničavanje obrade svojih podataka o ličnosti, (v) zahtevate prenosivost podataka, (vi) ulažete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti (uključujući prigovor na profilisanje, kao i druga prava u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka). 

Imajte na umu da gore navedena prava mogu biti ograničena prema primenjivom nacionalnom zakonu o zaštiti podataka. U nastavku možete pronaći dodatne informacije o svojim pravima u obimu u kom se primenjuje Opšta EU uredba o zaštiti podataka:

(i) Pravo na pristup

Možete imati pravo da od nas dobijete potvrdu da li se obrađuju podaci o ličnosti koji se tiču vas i, kada je to slučaj, zahtevate pristup podacima o ličnosti. Informacije o pristupu, između ostalog, podrazumevaju svrhe obrade, kategorije podatka o ličnosti i primaoce ili kategorije primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili će biti otkriveni.  Imate pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje nam tražite, možemo da vam naplatimo razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova. 

(ii) Pravo na izmenu

Možete imati pravo da od nas dobijete izmenu netačnih podataka o ličnosti koji se tiču vas. U zavisnosti od svrhe obrade, možete imati pravo da upotpunite nepotpune podatke, uključujući davanjem dodatne izjave.

(iii) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Pod određenim okolnostima, možete imati pravo da od nas dobijete brisanje podataka o ličnosti koji se tiču vas i možemo biti u obavezi da izbrišemo te podatke o ličnosti. 

(iv) Pravo na ograničavanje obrade

Pod određenim okolnostima, možete imati pravo da od nas dobijete ograničenje obrade svojih podataka o ličnosti. U tom slučaju, ti podaci će biti označeni i mogu se obrađivati samo za određene svrhe.

(v) Pravo na prenosivost podataka

Pod određenim okolnostima, možete imati pravo da dobijete podatke o ličnosti koji se tiču vas, a koje ste nam vi dostavili, u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu i možete imati pravo da te podatke prenesete drugom subjektu bez smetnji od strane nas.

(vi) Pravo na ulaganje prigovora u odnosu na automatizovano donošenje odluka

Pod određenim okolnostima, možete imati pravo da u svakom trenutku uložite prigovor, na osnovu određene situacije, na obradu svojih podataka o ličnosti, uključujući profilisanje, a mi možemo biti u obavezi da dalje ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

Ako se obrada vaših podataka zasniva na pristanku, imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak, a da to ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Pored toga, ako se vaši podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti za takav marketing, što uključuje profilisanje u meri u kojoj se odnosi na takav direktni marketing. U tom slučaju, vaši podaci o ličnosti se neće više obrađivati u te svrhe.

Dodatno, pod određenim okolnostima u slučaju automatizovanog pojedinačnog donošenja odluka, imate pravo da dobijete ljudsku intervenciju kako biste iskazali svoj stav i osporili odluku.

6. Vaši pravni lekovi

Takođe imate pravo da uložite žalbu pred nadležnim nadzornim organom za zaštitu podataka. Ako verujete da su vaša prava povređena, možete se obratiti mađarskoj državnoj agenciji za zaštitu podataka i slobodu informacija (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400, telefaks: +36-1-391-1410, e-adresa: ügyfelszolgalat@naih.hu) ili možete da pokrenete sudski postupak i zahtevate nadoknadu štete nastale kao rezultat nezakonite obrade podataka o ličnosti ili kao rezultat kršenja bezbednosnih zahteva za zaštitu podataka. Ako ste rezident Mađarske, ovime ste obavešteni da se sudski postupak može pokrenuti pred okružnim sudom koji ima nadležnost u mestu prebivališta ili stanovanja lica na koje se podaci odnose.

7. Izmene Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje možemo s vremena na vreme da menjamo kako bismo ispunili svoje pravne obaveze i promene u aktivnostima obrade podataka u odnosu na vaše podatke o ličnosti. Unapred ćemo vas obavestiti o izmeni ili reviziji ovog Obaveštenja na način na koji ste prvobitno obavešteni o ovom Obaveštenju. Možete da utvrdite kada je ovo Obaveštenje poslednji put revidirano ako pogledate legendu na početku ovog dokumenta „POSLEDNJE AŽURIRANJE”.

8. Kako da nas kontaktirate

Ako imate pitanja koja se odnose na obradu podataka na osnovu ovog Obaveštenja, obratite se fondaciji JDC Mađarska na adresu: 1075 Budapest, Síp utca 12, E-adresa: reg@szarvas.camp; Telefon: +361-888-9400.