Декларация за поверителност на лагерниците

Настоящата Декларация за поверителност („Декларация“) Ви предоставя информация относно дейностите, свързани с обработката на лични данни, извършвани от JDC Hungary, адрес: 1075 Budapest, Síp utca 12, Hungary („JDC Hungary“ или „ние“) по отношение на определени лични данни относно кандидатите и участниците в Международен еврейски младежки лагер „JDC-Lauder“ („Лагер Сарваш“ или „Лагер“).

JDC Hungary обработва данни с цел управление на заявленията на лагерниците („Лагерник“) и участието им в лагер „Сарваш“ и онлайн събития, включително: 

Декларацията е структурирана по следния начин:

 1. Кой е администраторът на лични данни
 2. Какви са правното основание за обработката на данни, обхватът на обработваните данни, периодите за съхранение на лични данни и получателите им
 3. Каква е продължителността на обработката на лични данни
 4. Лице, обработващо личните данни и доставчик на услугата
 5. Вашите права
 6. Вашите средства за правна защита
 7. Изменения на декларацията за поверителност
 8. За връзка с нас

1. Кой е администраторът на лични данни

Ако кандидатствате и се регистрирате за лагер „Сарваш“ като Лагерник, администраторът на личните Ви данни ще бъде JDC Hungary (адрес: 1075 Budapest, Síp utca 12; имейл: reg@szarvas.camp; телефон: +361-888-9400), който управлява лагер „Сарваш“.

2. Какви са целите, правното основание за обработката на данни, обхватът на обработваните данни, периодите за съхранение на лични данни и получателите им

Определени цели при обработката на личните данни, които обработваме, категориите обработвани данни, правното основание за обработката им, нейната продължителност и списък на лицата, които имат достъп до данните, са посочени в таблицата по-долу.

Цел и правно основание за обработката на данни

Правно основание за обработката на данни

Лични данни/категории лични данни, които се обработват

Периоди за съхранение на данни

Получатели или категории получатели на лични данни

Кандидатстване и регистрация за Лагера и онлайн събития, включително потвърждаване на самоличността на Лагерниците и техните родители или настойници с цел качество на данните и комуникация с тях.

Личните данни се обработват въз основа на договорна необходимостсъгласно раздел 6 (5)(а) от Закона за информацията, както и от 25 май 2018 г. – съгласно член 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). 

Обработката на данни относно религията се извършва въз основа на писмено съгласие по силата на раздел 5(2)(а) от Закон CXII от 2011 г. за Правото на информационно самоопределение и свобода на информацията („Закона за информацията“) и от 25 май 2018 — въз основа на изрично съгласие на субекта на лични данни, съгласно член 9 (2) (а) от ОРЗД. 

Предоставянето на личните Ви за тази цел е изискване, необходимо, за да встъпите в договор с нас. Ако не предоставите личните си данни обаче, участието и регистрацията Ви в Лагера могат да бъдат забавени или неосъществими.

 

Лични данни:

 • Име, майчино име, дата и място на раждане, адрес, имейл адрес;
 • Документ за пътуване: вид, номер, дата на валидност, дата на издаване и държава.
 • Име за спешни случаи, домашен и служебен телефонен номер, мобилен телефон, имейл
 • Име на основен и втори родител или настойник, адрес, телефонен номер, имейл адрес
 • Наименование на учебното заведение на кандидата
 • Избрана сесия в лагер „Сарваш“:
 •  

  Данни за религия:

 • Принадлежност към движения, събития, организации, свързани с еврейската култура
 • Ние ще обработваме данни по време на участието Ви в Лагера, като данните Ви ще бъдат изтрити след изтичане на приложимия гражданско-правен срок от 5 години (член 6:22 § (1)) от Гражданския кодекс), освен ако обработката на данните не е необходима във връзка с образуване, прилагане или защита на правни искове.

  • Администратори на програмата в лагер „Сарваш“ в седалището на JDC Hungary
  • Координатори за държавите на основание необходимостта да са информирани
  • WEBSTATION Bt. (1034 Budapest, Kecske utca 23.) като лице, обработващо лични данни, което предлага хостинг услуги.
  • The American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. 
  • The Ronald S. Lauder Foundation

  Проверка на медицинската пригодност на кандидатите заради участието им в Лагера;

  Писмено съгласие на субекта на данни въз основа на Раздел 4(3) от Закон XLVII от 1997 г. относно обработката и защитата на медицински и свързани с тях данни („Закона за медицинските данни“), раздел 5(2)(а) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. — въз основа на изрично съгласие от субекта на данни съгласно член 9 (2) (а) от ОРЗД.Предоставянето на лични данни за целите на това обработване е доброволно. Ако не предоставите личните си данни обаче, участието и регистрацията Ви в Лагера могат да бъдат забавени или неосъществими.

  Лични данни:

  • Име, майчино име, дата и място на раждане, адрес, имейл адрес; 

  Медицински данни:

 •  Социалноосигурителен или здравноосигурителен номер (за чуждестранни кандидати)
 • Алергии (напр. ухапвания от насекоми, от пчели, към медикаменти, полен/прах, към храни заедно с алергена и съответните необходими медикаменти)
 • Непоносимост към храни
 • Ръст, тегло
 • Информация, свързана с настоящото медицинско състояние (дали в момента Лагерникът страда или има медицинска история за астма, диабет, паротит, морбили, варицела; период, текущ характер на състоянието и дали кандидатът има нужда от лечение)
 • Редовен прием на медикаменти;
 • Дали кандидатът ще приема медикаменти по време на Лагера;
 • Други физически или психически състояния, които могат да се отразят на кандидата
 • Ограничение за физическа активност, ако има такова;
 • Информация относно медицинската история (сериозни наранявания, операции, чупени кости)
 •  

  Ще обработваме тези данни, докато не оттеглите съгласието си за обработването им или до изтичането на приложимия гражданско-правен срок от 5 години (член 6:22 § (1)) от Гражданския кодекс), което от двете настъпи първо.

 • Администратори на програмата в лагер „Сарваш“ в седалището на JDC Hungary
 • Медицински персонал на лагер „Сарваш“ 
 •  

  Управление на плащанията на Лагерниците или родителите и настойниците

  Договорна необходимост въз основа на раздел 6 (5)(а) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. – съгласно член 6 (1) (б) от ОРЗД; и член 6(1)(в) от ОРЗД във връзка със задължения, свързани със счетоводството.Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо, за да встъпите в договор с нас. Ако не предоставите личните си данни обаче, участието и регистрацията Ви в Лагера могат да бъдат забавени или неосъществими.

   

  Лични данни:

  · Име на лицето, извършило плащането;
  · Информация относно данните от кредитната карта на Лагерника или на неговия основен или втори родител или настойник, включително вид на картата, номер на картата, дата на изтичане и CVC номер; 
  · Информация относно данните за банковата сметка на Лагерника или на неговия основен или втори родител или настойник, включително име и адрес на банката и номера на банковата сметка;

  Личните данни ще се обработват до изтичане на правото за определяне на данъците (член 202 (1) от Закона за данъчните процедури) или в случай на счетоводни документи – ще бъдат анулирани или изтрити 8 години след приключването на финансовата година за счетоводния период след прекратяване на правоотношението (§ 169 от Закона за счетоводството).

   

  • Главен финансов директор/финансов отдел на JDC Hungary
  Оценка на обхвата и въздействието на Лагер „Сарваш“ чрез проучванияПисменото съгласие на субекта на данни въз основа на раздел 5 (2)(а) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. — с изрично съгласиесъгласно член 9 (2) (а) от ОРЗД. Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако обаче не предоставите данните си, няма да знаем дали има необходимост от промени в лагера. Лични данни:
  Име, град и държава на раждане, дата на раждане, възраст, адрес, град и държава на местоживеене, националност, имейл и телефонен номер.
  Пол и образование.

  Данни за религия:
  Принадлежност към движения, събития, организации, свързани с еврейската култура
  Ние ще обработваме тези данни, докато не оттеглите съгласието си да го правим.JDC-International Centre for Community Development („JDC-ICCD“) на American Jewish Joint Distribution Committee Europe, Asia and Africa Foundation („AJJDC EAA“)

  Предоставяне на лични услуги на Лагерниците, включително храна, настаняване, културни и други развлекателни програми

  Договорна необходимост въз основа на раздел 6 (5)(а) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. – съгласно член 6 (1) (б) от ОРЗД и с писмено съгласиена субекта на данни съгласно раздел 5(2)(а) от Закона за информацията, раздел 4(3) от Закон XLVII от 1997 г. относно обработването и защитата на медицински и свързаните с тях данни (Закона за медицинските данни) и от 25 май 2018 г. – въз основа на изрично съгласиена субекта на данни съгласно член 9 (2) (а) от ОРЗД.

   

  Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо, за да встъпите в договор с нас. Ако не предоставите личните си данни обаче, участието и регистрацията Ви в Лагера могат да бъдат забавени или неосъществими.

   

  Лични данни:
  · Име, майчино име, дата и място на раждане, адрес, имейл адрес; 

  Данни за религия:
  · Принадлежност към движения, събития, организации, свързани с еврейската култура 

  Медицински данни:
  · Алергии (напр. ухапвания от насекоми, от пчели, към медикаменти, полен/прах, към храни или алергени и съответните необходими медикаменти)
  · Непоносимост към храни
  · Ръст, тегло
  · Информация, свързана с настоящото медицинско състояние (дали в момента Лагерникът страда или има медицинска история за астма, диабет, паротит, морбили, варицела и дали кандидатът има нужда от лечение)
  · Редовен прием на медикаменти
  · Дали кандидатът ще приема медикаменти по време на Лагера;
  · Други физически или психически състояния, които могат да се отразят на кандидата
  · Ограничение за физическа активност, ако има такова 
  · Информация относно медицинската история

  Ще обработваме тези данни, докато не оттеглите съгласието си за обработването им или до изтичането на приложимия гражданско-правен срок от 5 години (член 6:22 § (1) от Гражданския кодекс), което от двете настъпи първо.

   

   

  Администратори на програмата в лагер „Сарваш“ в седалището на JDC Hungary
  Персонал на кухнята в лагер „Сарваш“ по отношение на Лагерниците с непоносимост към храни
  Медицински персонал алергии във връзка с непоносимост към определени храни, медицински състояния и нужди на участниците
  Психолог в Лагера.

   

  Гарантиране на сигурността на Лагера;

  Законен интерес на JDC Hungary въз основа на раздел 6 (5)(б) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. – съгласно член 6 (1) (е) от ОРЗД. JDC Hungary смята, че има надделяващ законен интерес да обработва данните на Лагерниците поради съображения за сигурност.Предоставянето на лични данни е законовоустановено изискване.

  Лични данни:

  · Име и списък на Лагерниците по стаи
  · Удостоверение за самоличност със снимка, което се изисква от всеки посетител на Лагера

  Ние ще обработваме данните по време на престоя на Лагерниците в Лагера.

  • Персонал на охраната

  Предоставяне на услуги чрез бюлетин – изпращане на възможности за участие в други младежки програми или друга информация, свързана с JDC, по имейл или по пощата;

  Съгласието на субекта на данни въз основа на раздел 5 (1)(а) от Закона за информацията от 25 май 2018 г. — съгласно член 6 (1) (а) от ОРЗД. Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако обаче не предоставите данните си, няма да можем да Ви изпращаме бюлетина си.

   

  Лични данни:

  ·       Име, майчино име, дата и място на раждане, адрес, имейл адрес.

  ·       Име на основен и втори родител или настойник, адрес, телефонен номер, имейл адрес

  Ние ще обработваме тези данни, докато не оттеглите съгласието си да го правим.

   

  Администратори на програмата в лагер „Сарваш“ в седалището на JDC Hungary
  American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.
  Ronald S. Lauder Foundation  

   

  запис на снимки, видеоклипове и изображения в Лагера и онлайн събитияи публикуването на такива записи с цел обща популяризация на лагер „Сарваш“.

  Писменото съгласиена субекта на данни въз основа на раздел 5 (2)(а) от Закона за информацията и от 25 май 2018 г. — с изрично съгласиесъгласно член 9 (2) (а) от ОРЗД.Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако обаче не предоставите данните си, няма да можем да обработваме данните Ви.

  Лични данни:
  Глас, образ, симулирано подобие, други характеристики, устни и писмени изявления

  Данни за религия:
  Принадлежност към движения, събития, организации, свързани с еврейската култура

  Ние ще обработваме и публикуваме тези данни (снимка, видеоклип и запис на образа), докато не оттеглите съгласието си за обработването им.

   

   

  Персонал на отдел „Информационни технологии и мултимедия“ на JDC Hungary
  Публикуване на снимки, видеоклипове и запис на образ в Лагера
  American Jewish Joint Distribution Committee, Inc.

   

  3. Каква е продължителността на обработката на лични данни?

  Личните Ви данни няма да се съхраняват във вид, който позволява самоличността Ви да бъде установена, за период, по-дълъг от това, което смятаме за разумно, за да изпълним целите, заради които се събира или обработва, или както е установено в приложимото законодателство, свързано с периодите за съхранение на данни. Във всеки случай личните Ви данни ще се съхраняват за продължителността на участието Ви в Лагера, както и след това, ако има законови задължения за съхранение или ако все още не е изтекла давността на потенциални искове в резултат на участието Ви.

  4. Лице, обработващо личните данни и доставчик на услугата

  Ние имаме право в хода на управлението на лагер „Сарваш“ да използваме услугите на различни лица, обработващи лични данни, и външни доставчици на услуги, които да обработват личните Ви данни за конкретни цели от наше име и съгласно нашите инструкции. Лицата, обработващи данните, могат да съхраняват личните Ви данни в защитени централизирани бази от данни с ограничен достъп в отпечатан или електронен вид. Електронните бази от данни могат да се управляват само от изрично упълномощени администратори и достъп до тях имат само тези упълномощени лица. Лицата, обработващи данните, обработват личните данни най-много до изтичането на срока на договора за обработка на данни, сключен с тях.

  5. Вашите права

  Вашите права (преди 25 май 2018 г.):

  Съгласно приложимия унгарски закон за защита на личните данни Вие като субект на данни имате, наред с други, правото на достъп до информация, правото на корекция на данните; блокиране или маркиране на лични данни, изтриване на личните Ви данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните си данни.

  (i) Имате право на достъп до информация:

  При искане от ваша страна ние като отговорен администратор на лични данни ще Ви предоставим информация за данните, които обработваме, източника или съответно източниците за нея, целта, правното основание, продължителността на обработването на данните, името, адреса и дейността на лицата, обработващи данните, обстоятелствата, ефектите и мерките, предприети за преустановяване/предотвратяване на инцидент във връзка със защитата/поверителността на лични данни и в случай на прехвърляне на данни – правното основание за това и получателя им. Ще предоставим тази информация в писмен и разбираем вид възможно най-скоро, но не по-късно от 25 дни от датата на получаване на съответното искане. Тази информация е безплатна, ако не сте подавали искане за същата информация през годината на подаване на съответното искане. В други случаи можем да Ви помолим да възстановите разходите.

  (ii) Имате право да коригирате данните си: 

  Ние ще коригираме личните данни, ако те не отговарят на точните лични данни, които сте ни предоставили.

  (iii) Имате правото да блокирате или маркирате личните си данни:

  Можете да поискате личните Ви данни да бъдат блокирани и маркирани. Ние ще блокираме лични данни, ако поискате това или ако въз основа на наличната информация, може да се предположи, че изтриването би нарушило законовите Ви интереси. Блокираните лични данни могат да се обработват само ако има цел за обработката им, която забранява изтриването им. Ние ще маркираме личните данни, които обработваме, в случай че Вие оспорите верността, точността или актуалността им, но ако неточността и неправилността на оспорените лични данни не може да се установи ясно.

  (iv) Имате правото да изтриете данните си: 

  Ние ще изтрием лични данни, ако обработването им е незаконно, съответното лице изиска това, данните са непълни или неточни – и това състояние не може да бъде правно защитено – при условие че изтриването не е забранено от закона, целта на обработването на данните е приключила или периодът за съхранение на данните е изтекъл, или изтриването е наредено от съда или от Унгарския национален орган за защита на данните и свободата на информацията.

  (v) Ние като администратор на лични данни разполагаме с 25 дни, за да изтрием, блокираме или коригираме лични данни. Ако искането Ви за корекция, блокиране или изтриване не е изпълнено, администраторът на лични данни трябва да предостави основанията за решението си в рамките на 25 дни в писмен вид, или с Ваше съгласие – чрез електронни средства. Ние ще Ви информираме като страна, засегната от искането на друго лице за коригиране, блокиране, маркиране или изтриване, и ще уведомим всички лица, до които са били прехвърлени съответните данни, освен ако, предвид целта на обработването на данните, законовите Ви интереси не се нарушават, ако известието не се изпраща до Вас.   

  (vi) Имате право да възразите:

  Можете да възразите срещу обработването на личните си данни в определени случаи, посочени в съответното законодателство, когато обработването или прехвърлянето на лични данни се изисква само за да можем да спазим законовите си задължения или да наложим законовите интереси на администратора на лични данни, получателя на данните или трета страна, освен ако обработването на данните не е предвидено по закон. В последния случай ние ще уважим искането Ви за изтриване, след като изпълним законовите си задължения. Ние ще разгледаме възражението във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 15 дни от подаването на съответното искане и ще вземем решение по него, като ще информираме заявителя в писмен вид. Ако установим, че дадено възражение е основателно, ще прекратим обработката на данните, включително последващо събиране и прехвърляне на данни, и ще блокираме данните, като ще информираме лицата, които вече са получили личните данни, засегнати от възражението, относно съответното възражение и всички мерки, предприети във връзка с възражението, както и лицата, задължени да предприемат мерки за прилагане на правото на възражение. Ако не сте съгласни с решението ни относно възражението си, можете да го оспорите пред съда в рамките на 30 дни от датата на обявяване на решението. Можете да упражните правото си, като се свържете с нас директно. В тази връзка можем да изискаме да докажете самоличността си, преди да можете да упражните правото си.

   (vii) Увредената страна има право на компенсация и неустойка:

  Ние възстановяваме суми за всякакви щети, причинени от незаконосъобразното обработване на данни или при нарушение на изискванията за сигурността на данните. В случай на нарушение на права на личността увредената страна може да поиска обезщетение за вреди съгласно раздел 2:52 § от Гражданския кодекс. Администраторът на лични данни носи отговорност за щетите, причинени на субекта на лични данни от лицата, обработващи данните. Администраторът на лични данни е освободен от отговорност, ако щетите са резултат от неизбежна причина извън обхвата на обработването на данни.

  Вашите права (след 25 май 2018 г.):

  Съгласно приложимия закон за защита на данните Вие имате право да (i) поискате достъп до личните си данни, (ii) да поискате коригиране на личните си данни, (iii) да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, (iv) да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни, (v) да поискате преносимост на данните, (vi) да възразите срещу обработването на личните Ви данни (включително възражение срещу профилиране; както и други права във връзка с автоматизираното вземане на решения). 

  Моля, имайте предвид, че посочените по-горе права могат да бъдат ограничени по силата на приложимия национален закон за защита на данните. По-долу ще намерите допълнителна информация за правата си до степента на приложение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните:

  (i) Право на достъп

  Вие може да имате право да получите потвърждение от нас за това дали се обработват Ваши лични данни или не, и ако е така, да поискате достъп до личните си данни. Информация за достъпа включва – наред с други – целите на обработването, категориите на съответните лични данни, както и получателите или категориите получатели, пред които личните данни са или ще бъдат оповестени.  Вие може да имате право да получите копие от личните си данни, които са предмет на обработка. За допълнителни заявени от Вас копия можем да начислим такса в разумен размер въз основа на административните разходи. 

  (ii) Право на коригиране

  Вие може да имате право Ваши неточни лични данни да бъдат коригирани от нас. В зависимост от целите на обработването може да имате правото Ваши непълни лични да бъдат допълнени, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

  (iii) Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)

  При определени обстоятелства може да имате право Ваши лични данни да бъдат изтрити от нас, като ние можем да възразим срещу изтриването им. 

  (iv) Правото на ограничаване на обработването

  При определени обстоятелства може да имате право да бъде наложено ограничение от нас за обработването на Ваши лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

  (v) Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства може да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общоприет машинночетим формат, както и да пренесете тези данни до друг субект, без пречки от наша страна.

  (vi) Право на възражение и право, свързано с автоматизираното вземане на решения

  При определени обстоятелства може да имате право да възразите на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, във всеки момент, срещу това ние да обработваме личните Ви данни, включително да извършваме профилиране, като е възможно ние да бъдем задължени да спрем да обработваме личните Ви данни.

  Ако обработката на Ваши данни се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди оттеглянето му. Наред с това, ако личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за такъв маркетинг, който включва профилиране до степен, която е свързана с подобен директен маркетинг. В такъв случай ние повече няма да обработваме личните Ви данни за такива цели.

  Наред с това при определени обстоятелства в случай на автоматизирано индивидуално вземане на решения имате право да получите човешка намеса, за да изразите мнението си и да оспорите решението.

  6. Вашите средства за правна защита

  Също така имате правото да внесете жалба при компетентния надзорен орган за защита на данните. Ако смятате, че правата Ви са били нарушени, можете да се свържете с Унгарската национална агенция за защита на данните и свободата на информацията (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; телефон: +36-1-391-1400, факс: +36-1-391-1410, имейл: ügyfelszolgalat@naih.hu), или да започнете съдебно производство и да поискате обезщетяване за вреди, понесени в резултат на незаконосъобразно обработване на личните Ви данни или в резултат на нарушение на изискванията за безопасност относно защитата на данните. Ако сте жител на Унгария, с настоящото сте информирани, че молба за съдебно производство може да бъде внесена пред областния съд, под чиято юрисдикция се намира местоживеенето или обичайното място на пребиваване на субекта на данни.

  7. Изменения в Декларацията за поверителност

  Ние имаме право да изменяме настоящата Декларация от време на време, за да спазим на правните си задължения, както и с оглед всички промени в дейностите във връзка с обработката на личните Ви данни. Ще Ви информираме предварително относно измененията или преразглеждането на настоящата Декларация по начина, по който бяхте информирани за тази Декларация. Можете да установите датата на последната ѝ преработка, като прегледате справката „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ“ (LAST UPDATED) в горната част на настоящата Декларация.

  8. За връзка с нас

  Ако имате въпроси, свързани с обработката на данни съгласно настоящата декларация, моля, обърнете се към JDC Hungary на адрес: 1075 Budapest, Síp utca 12, имейл:reg@szarvas.camp; телефон: +361-888-9400.